ΑΕΙ – ΤΕΙ: Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά δωρεάν σίτισης

Σύμφωνα με τη Κοινή Υπουργική Απόφαση: Φ.5/65835/Β3/18.06.2012, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ

Α) Οι ενεργοί φοιτητές των Α.Ε.Ι της ημεδαπής του πρώτου-δεύτερου-τρίτου κύκλου σπουδών εφόσον δεν είναι κάτοχοι, πτυχίου, μεταπτυχιακοί η διδακτορικού τίτλου.

Βi) Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής που προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών η ερευνητικών προγραμμάτων.

Bii) Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι της ημεδαπής οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών η ερευνητικών προγραμμάτων.

Γ) Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα Α.Ε.Ι σε άλλο της ημεδαπής σύμφωνα με τον οργανισμό του ιδρύματος προέλευσης.

Δ)Οι αλλοδαποί υπότροφοι του υπουργείου παιδείας & θρησκευμάτων πολιτισμού & αθλητισμού που πραγματοποιύν προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι της ημεδαπής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εξαιρουμένων των περιπτώσεων Βii και Δ.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Α. Άγαμοι φοιτητές που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις 45.000€ προκειμένου για οικογένεια με ένα (1) μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο (2) τέκνα και πλέον, το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000€ εφόσον ο/η αδελφός/ή του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός/ή φοιτητής/τρια του πρώτου κύκλου σπουδών.

Β. Έγγαμοι φοιτητές των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους (2013) δεν υπερβαίνει τις 45.000€. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Γ. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους (2013) δεν υπερβαίνει τις 25.000€.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του έγγαμου φοιτητή.

Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10% όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο δήμο που έχει την έδρα της η Λέσχη ή το Ίδρυμα εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη.

 

ΟΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με ένα παιδί 45.000€ Με ένα παιδί 40.500€
Με δύο παιδιά 50.000€ Με δύο παιδιά 45.000€
Με τρία παιδιά 55.000€ Με τρία παιδιά 49.500€

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

1. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 η οποία χορηγείται στους φοιτητές και θα δηλώνονται από τον ίδιο το φοιτητή τα ακόλουθα: Α). Δε γράφτηκα στο Πανεπιστήμιο με κατατακτήριες εξετάσεις και δεν είμαι πτυχιούχος άλλης σχολής Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι., Β). Δεν υποβάλλω προσωπικά φορολογική δήλωση (ή υποβάλλω και την προσκομίζω), Γ). Το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου, Δ). Δε διαμένω σε Φοιτητική Εστία, Ε). Σε περίπτωση περάτωσης των σπουδών μου θα πρέπει να το δηλώσω αυθημερόν στο Γραφείο Σίτισης, ΣΤ). Δεν είμαι στρατευμένος/νη και δε φοιτώ παράλληλα σε στρατιωτική σχολή, Ζ). Όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην αίτηση – δήλωση είναι αληθή.

2. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013 της οικογένειας του φοιτητή, σε επικυρωμένο αντίγραφο, και στο οποίο θα φαίνεται το συνολικό φορολογητέο εισόδημα που προκύπτει κατά το έτος 2012.

ΟΤΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος τότε μαζί με το οικογενειακό εκκαθαριστικό θα πρέπει να προσκομίσουν και το προσωπικό τους εκκαθαριστικό σημείωμα οικον. έτους 2013 σε επικυρωμένο αντίγραφο. Εάν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα προσκομίσουν μόνο το προσωπικό τους εκκαθαριστικό σημείωμα οικον. έτους 2013 σε επικυρωμένο αντίγραφο.

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΦΟΡ. ΔΗΛΩΣΗ, θα προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, επικυρωμένη από την οικεία εφορία, στην οποία θα φαίνεται το εισόδημα, της οικογένειας του φοιτητή ή του ιδίου του φοιτητή (εάν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος) για το έτος 2013.

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ πρωτότυπο από το δήμο , στο οποίο θα φαίνονται τα μέλη της οικογένειας.

4. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΔΕΛΦΟ ΦΟΙΤΗΤΗ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση φοίτησης (πρωτότυπο) από τη γραμματεία της σχολής, του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ-ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΡΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ.

7. ΤΟ ΠΑΣΟ, ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

8. ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Α. Όσοι έχουν συμπληρώσει, το ανώτατο χρονικό όριο, της παροχής δωρεάν σίτισης που είναι: ΟΣΑ ΤΑ ΕΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ (ελάχιστης) ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ.

Β. ΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ / ΝΕΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευση – φοίτηση. Ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται στον περιορισμό της προηγούμενης παραγράφου.

Γ. Οι φοιτητές που γράφτηκαν στο Πανεπιστήμιο με ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ή είναι ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

Δ.Οι φοιτητές που κατέχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ.

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ πρέπει να δηλώνεται αυθημερόν στο Γραφείο Σίτισης.

Η ΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ, λόγω υπαιτιότητας του κατόχου, του αφαιρεί το δικαίωμα της χρήσης της, για το ακαδημαϊκό έτος που δεν έχει θεωρηθεί.

Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ θα πρέπει να δηλώνεται αυθημερόν στο Τμήμα Σίτισης.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s